Informacja o zmianie treści załącznikia nr 5 do SWIZ - przetarg pn. "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli"

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ

dotyczy przetargu na:

ŚWIADCZENIE USŁUG CODZIENNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJW STALOWEJ WOLI

Nr ref. postępowania: MBP/360/1-126/15

Nr ogłoszenia: 181380-2015 , data zamieszczenia 17.07.2015 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia : 182914 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015

ZamawiającyMiejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli,

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),

dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ –  wzór umowy:

1.

w miejsce zapisu w § 1 o treści:

  1. 1. Przedmiotem umowy jest:

ŚWIADCZENIE USŁUG CODZIENNEGO SPRZĄTANIA, tj. wewnątrz i na zewnątrz
w obrębie wejść i wjazdów, w sposób sprawny, dokładny i terminowy
z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone powierzchnie i elementy wyposażenia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

wprowadza się zmianę o treści

  1. 1. Przedmiotem umowy jest:

ŚWIADCZENIE USŁUG CODZIENNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJ W STALOWEJ WOLI, tj. wewnątrz i na zewnątrz
w obrębie wejść i wjazdów, w sposób sprawny, dokładny i terminowy
z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone powierzchnie i elementy wyposażenia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

 2.

w miejsce zapisu w § 5 o treści:

Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) – od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki.

 

wprowadza się § 6 o treści:

1. Dopuszczalne są zmiany (w formie aneksu do umowy) wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art., 142 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

-  stawki podatku od towarów i usług ( wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy się nie zmieni, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów);

-    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia);

-     zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ( wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz  Zamawiającego).

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie.

3.

W miejsce zapisu w § 17 o treści:

Integralną częścią Umowy są:

- załącznik do Umowy nr 1 i 2;

- zapytanie ofertowe;

- oferta Wykonawcy.

wprowadza się zmianę o treści

Integralną częścią Umowy są:

- załącznik do Umowy nr 1 i 2;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- oferta Wykonawcy.

 

wprowadza się zmianę kolejności paragrafów:

W związku z powyższym ulegają zmianie następne paragrafy: § 6 wzoru umowy przed zmianą zastępuje §7,  i analogicznie: §7 zastępuje § 8,  §8 zastępuje § 9,  §9 zastępuje § 10,  §10 zastępuje § 11, §11 zastępuje § 12,   §12 zastępuje § 13,  §13 zastępuje § 14, §14 zastępuje § 15, §15 zastępuje § 16, §16 zastępuje § 17.

 

Link ogłoszenie na stronie bip-u.

Niepodległe kartki

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Listopad 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin