A- A A+

XXI edycję konkursu „Ekslibris” - „EKO - SEGREGACJA”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU MIASTA

STAROSTWO  POWIATOWE

w Stalowej Woli

 

ogłaszają

 

XXI edycję  konkursu  „Ekslibris”

ekslibris okolicznościowy pod hasłem:

 

„EKO - SEGREGACJA”

Cele konkursu:

-kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowań proekologicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym powiatu stalowowolskiego

-rozszerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarowania odpadami surowcowymi oraz ponownego ich wykorzystania

-pobudzanie plastycznej  aktywności twórczej młodzieży

-zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych (forma ekslibrisu)

 

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI  szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych powiatu stalowowolskiego.

Prace plastyczne powinny być wykonane w  formatach: A-5 lub A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna). W pracę wkomponowany powinien być napis  „Ekslibris” i „Eko – segregacja” .

Ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką.

 

Termin składania prac: 14 października 2016 roku

 

Prace – podpisane (IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, KLASA) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10-63, wew. 38. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

 

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał.
nr 1) i umowę przeniesienia praw autorskich (zał. nr 2 - podpisany przez rodzica, opiekuna).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów w zgodzie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.). Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Prac nagrodzonych biblioteka nie zwraca.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że uczestnik konkursu oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

 

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

 

Do końca grudnia w holu Biblioteki Głównej czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych  prac.

 

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załącznik 1 i 2 [pobierz]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin