Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będą czynne - od godz. 10:00 do 18:00.

Filie biblioteczne będą czynne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

XXI edycję konkursu „Ekslibris” - „EKO - SEGREGACJA”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU MIASTA

STAROSTWO  POWIATOWE

w Stalowej Woli

 

ogłaszają

 

XXI edycję  konkursu  „Ekslibris”

ekslibris okolicznościowy pod hasłem:

 

„EKO - SEGREGACJA”

Cele konkursu:

-kształtowanie właściwych postaw i wzorców zachowań proekologicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym powiatu stalowowolskiego

-rozszerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarowania odpadami surowcowymi oraz ponownego ich wykorzystania

-pobudzanie plastycznej  aktywności twórczej młodzieży

-zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych (forma ekslibrisu)

 

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI  szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych powiatu stalowowolskiego.

Prace plastyczne powinny być wykonane w  formatach: A-5 lub A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna). W pracę wkomponowany powinien być napis  „Ekslibris” i „Eko – segregacja” .

Ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką.

 

Termin składania prac: 14 października 2016 roku

 

Prace – podpisane (IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, KLASA) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10-63, wew. 38. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

 

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał.
nr 1) i umowę przeniesienia praw autorskich (zał. nr 2 - podpisany przez rodzica, opiekuna).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów w zgodzie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.). Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Prac nagrodzonych biblioteka nie zwraca.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że uczestnik konkursu oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

 

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

 

Do końca grudnia w holu Biblioteki Głównej czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych  prac.

 

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załącznik 1 i 2 [pobierz]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech