A- A A+

Miejski konkurs pieknego czytania - „Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza
w Stalowej Woli

i  Zespół Szkół nr 4 w Stalowej Woli
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Kochanowskiego
w Stalowej Woli

 

ogłaszają

 

miejski konkurs  pięknego czytania pod hasłem:

„Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”

 

 

 

Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania;

- budzenie zainteresowania wartościową literaturą;

- popularyzacja książek i czytelnictwa;

- uwrażliwienie na piękno słowa pisanego;

- stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie  ich

z umiejętnościami innych.

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – III  szkół podstawowych w Stalowej Woli.

Konkurs odbywa się w 2 etapach:

I etap : szkolny – do 20 marca

II etap : międzyszkolny – 31 marca

Do etapu szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie danej szkoły z klas II-III.

Szkoły przeprowadzą wewnętrzne eliminacje na własnym terenie i  wyłonią 4 laureatów

(2 z klas II i 2 z klas III), którzy wezmą udział w etapie międzyszkolnym.

W ramach konkursowej prezentacji w II etapie  uczestnik zobowiązany jest do przeczytania  fragmentu dowolnie wybranej baśni Hansa Christiana Andersena  lub Charlesa Perrault’a

(czas czytania do 2 min) i przeczytania wylosowanego tekstu ze zbiorów wierszy Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. Każdy przystępując do czytania podaje nazwisko i imię autora oraz tytuł utworu.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów będzie oceniać wg następujących kryteriów:

- technika czytania: interpunkcja, dykcja, artykulacja głosek, płynność czytania, tempo czytania (0-5 pkt)

- środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulacja głosu, różnicowanie czytania dialogów, akcent zdaniowy, mimika  (0-5 pkt)

- tzw. „intuicja artystyczna” : postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą (0-4 pkt)

Dodatkowo każdy uczestnik może otrzymać do 5 pkt za artystyczne środki (np. stroje zgodne z treścią wybranej baśni) oraz nieprzekroczenie czasu prezentacji czytanego tekstu.

Laureaci zostaną wyłonieni po podliczeniu punktów za obydwa występy.

 

II etap konkursu przeprowadzony będzie  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M.Wańkowicza w Stalowej Woli 31 marca 2017 r.

Organizatorzy przewidują podział  szkół biorących udział w konkursie na dwie grupy, by zmniejszyć czas oczekiwania na przesłuchanie. O godzinie przesłuchań uczestników konkursu szkoły zostaną poinformowane po 22 marca.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  karty zgłoszeniowej do dnia 21 marca (załącznik nr 1) na adres MBP przy ul. Popiełuszki 10.

Tam też lub w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9  ul. Rozwadowska 10  można zyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu  - telefon 15 842 10 63 wew. 38 (MBP) lub 15 842 04 29 wew. 21 (PSP nr 9)

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (zał. nr 2)

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów w zgodzie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi 6  kwietnia 2017r. o godz. 16.

Fundatorem nagród są Organizatorzy.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załącznik [pobierz pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin