A- A A+

Konkurs - „Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie”

Konkurs „Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie” jest działaniem w ramach projektu: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli

i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

ogłaszają konkurs dla uczniów klas IV-VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych

miasta Stalowa Wola na wykonanie komiksu pod hasłem:

„Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów

w komiksie”

Cele konkursu:

 • Edukacja młodzieży zamieszkałej na Osiedlu Rozwadów, Osiedlu Fabrycznym oraz na innych terenach miasta z zakresu rewitalizacji.
 • Zainteresowanie uczniów historią, wydarzeniami bieżącymi oraz przyszłością rewitalizowanych osiedli.
 • Wzmocnienie poczucia więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
 • Promowanie działań rewitalizacyjnych mających na celu partycypację społeczną oraz odnowę przestrzeni miejskiej.
 • Upowszechnianie świadomego dokumentowania otaczającej nas rzeczywistości celem uwydatnienia zmian zachodzących na obszarach rewitalizowanych.
 • Wyłonienie najciekawszych komiksów utworzonych na podstawie zgromadzonego materiału
  o osiedlach rewitalizowanych.
 • Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w praktyce.
 • Rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych na temat obszarów rewitalizowanych.
 • Rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych   dokumentów do opracowania komiksu.
 • Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

 Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych
w szkołach podstawowych w Stalowej Woli
.
W konkursie mogą brać udział tylko indywidualni uczestnicy, grupy uczniów nie są dopuszczalne. Każdy uczestnik na konkurs może zgłosić tylko jedną pracę. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu na jeden z dwóch tematów:

 • „Osiedle  Rozwadów w komiksie”
 • „Osiedle  Fabryczne w komiksie”.

 Sposób przygotowania prac:

 1. Komiksy należy przygotować w serwisie ToonDoo (www.toondo.com) w postaci książeczki komiksowej oraz w postaci dokumentu PDF.
 2. Nie ma ograniczenia w liczbie scen komiksowych.
 3. Podczas tworzenia poszczególnych scen komiksowych można użyć postaci i elementów graficznych z biblioteki ToonDoo lub utworzyć własne postacie za pomocą narzędzia TraitR.
 4. Istnieje możliwość wykorzystania własnych zdjęć, skanów obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych (serwis ToonDoo umożliwia wstawianie obrazów z dysku komputera).
 5. Istniej możliwość wykorzystania obrazów pobranych z Internetu, np. obrazy zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub podobnym pod warunkiem, że dozwolone jest ich publikowanie.
 6. W przypadku skorzystania z grafik z zasobów internetowych, w docelowej pracy konkursowej należy podać dokładne ich źródło (nazwa serwisu, strony, adres URL).
 7. Z  przygotowanych scen komiksowych należy przygotować w narzędziu Book Maker książeczkę komiksową dostępną online. Pojedyncze sceny należy zapisać w programie, a następnie pobrać w postaci plików na dysk komputera.
 8. Obrazy ze scenami należy wstawić do dokumentu Word i dodać stronę tytułową, gdzie należy umieścić: tytuł komiksu, imię , nazwisko, adres URL (link) do utworzonej książeczki komiksowej.
 9. Dokument Word lub prezentację należy zapisać w formacie PDF pod nazwą „imię_nazwisko_ucznia”
 10. W przypadku wykorzystania innych zdjęć, autor prezentacji zobowiązany jest do podania źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich (imię, nazwisko autora, źródło pochodzenia - obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 11. . Płyta CD z komiksem powinna być dostarczona w kopercie wraz z następującym opisem: IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, ADRES SZKOŁY KLASA, Nr TELEFONU, WYBRANY TEMAT PRACY

 Termin składania prac:

 Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 do dnia 30 marca 2019 r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (15) 842-10-63 wew. 38 lub (15) 847-93-14.

 Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z:

 • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (Zał. Nr 1);
 • umowy na przeniesienie praw autorskich (Zał. Nr 2).

 Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych Organizatorów. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Prace konkursowe  nie będą zwracane. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów kierując się następującymi zasadami:

 1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w komiksie informacji.
 2. Kreatywność oraz oryginalność
 3. Wkład własnej pracy twórczej
 4. Poprawność ortograficzną, stylistyczną i językową
 5. Techniczną poprawność wykonania komiksu.

Nagrody:

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami (gadżety elektroniczne, gry planszowe) oraz dyplomami.

Fundatorem nagród jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

Nagrodzone prace będą wykorzystywane w celu promocji działań Urzędu Miasta w Stalowej Woli i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załącznik nr 1 [pdf]

Załącznik nr 2 [pdf]

Zgoda MBP [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin