A- A A+

Napisz ekologiczna bajkę

Napisz ekologiczna bajkęAtrakcyjne nagrody czekają na laureatów konkursu „EKO-BAJKA” jaki ogłaszają Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza. 

Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów stalowowolskich szkół podstawowych  w dwóch kategoriach wiekowych:  uczniowie klas  IV –V , uczniowie  klas VI – VII. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania lub bajki, których tematem głównym jest dbałość o środowisko przyrodnicze i jego ochronę w naszym mieście lub jego okolicach.

Tekst bajki lub opowiadania nie może być krótszy niż jedna strona formatu A4 i nie dłuższy niż 3 strony. Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstęp 1,5. Własnoręcznie wykonane ilustracje do opowieści powinny znajdować się na tzw. wkładkach.

– Oczekujemy od autorów pomysłowych i nowatorskich treści, rozwiązań graficznych, ciekawej kolorystyki, które nawiążą do tematyki ochrony środowiska – mówią organizatorzy. – Chcemy kształtować właściwe postawy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, cel konkursu to także popularyzacja wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej odpadów surowcowych oraz ponownego ich wykorzystania oraz rozwój umiejętności literackich i plastycznych młodych ludzi ze Stalowej Woli.

Termin składania prac to 28 marca 2018 roku. Pracę konkursową należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, do oryginalnej bajki lub opowiadania z rysunkami i dwóch kopii (sam tekst), podpisanej pseudonimem i tytułem należy dołączyć kopertę z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu, umową na przeniesienie praw autorskich – można je pobrać ze strony www.biblioteka.stalowawola.pl (zakładka konkursy) Koperta ma być oznaczona pseudonimem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej biblioteki. W razie wątpliwości można również zadzwonić - tel. 15 842–10–63 wew. 38.


REGULAMIN

 

LUCJUSZ NADBEREŻNY

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

i MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. M. WAŃKOWICZA

 w Stalowej Woli

ogłaszają

konkurs pod hasłem:

„EKO-BAJKA”

 

Cele konkursu:

  • kształtowanie właściwych postaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego
  • rozszerzenie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej odpadów surowcowych oraz ponownego ich wykorzystania
  • wykorzystanie wiedzy o recyklingu i praktyczne doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów
  • rozwój własnej osobowości, umiejętności literackich i plastycznych

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów stalowowolskich szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas IV –V      (I kategoria);
  • uczniowie klas VI – VII   (II kategoria);

 

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania lub bajki, których tematem głównym jest dbałość o środowisko przyrodnicze i jego ochronę w naszym mieście lub jego okolicach.

Tekst bajki, opowiadania nie może być krótszy niż jedna strona formatu A4 i nie dłuższy niż 3 strony. Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstęp 1,5.

Ilustracje na tzw. wkładkach.

Bajka powinna zawierać własnoręcznie wykonane ilustracje.

Organizatorzy oczekują od autorów pomysłowych i nowatorskich treści, rozwiązań graficznych, ciekawej kolorystyki, które nawiążą do tematyki ochrony środowiska.

 

Termin składania prac : 28 marca 2018 roku

 

Pracę konkursową należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 38.

Do bajki lub opowiadania podpisanego pseudonimem i tytułem należy dołączyć kopertę z:

  • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (Zał. Nr 1);
  • umową na przeniesienie praw autorskich (Zał. Nr 2);
  • 2 kopie tekstu utworu

Koperta ma być oznaczona pseudonimem.

Udział w konkursie  jest jednoznaczny z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, opiekun prawny) zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i  przechowywanie danych osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatorów w zgodzie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póżń. zm.). Uczestnik konkursu lub  w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na  Organizatorów  w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych

Prac nagrodzonych biblioteka nie zwraca.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą Organizatorzy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

 

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani  atrakcyjnymi nagrodami.

Fundatorem nagród jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

 

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu w społecznościach szkolnych.

Załączniki nr 1 i 2 [pdf]

 

Napisz ekologiczna bajkę

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin