A- A A+

"Magia miejsc" - konkurs na prezentację multimedialną

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli
STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli

ogłaszają

konkurs na prezentację multimedialną o powiecie stalowowolskim pt.:

„Magia miejsc”

Celem konkursu jest:
- pogłębienie wiedzy na temat naszej Małej Ojczyzny;
- popularyzacja ciekawych miejsc i obiektów (zabytki, parki, pomniki przyrody, architektura, szlaki turystyczne)
- aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu kulturalnym powiatu stalowowolskiego;
- kształtowanie emocjonalnego stosunku i poczucia przynależności do swojego środowiska lokalnego;
- zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie własnej kreatywności;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się nową technologią informacyjną (nowe urządzenia ICT, uczenie się techniki wizualizacji prezentacji).

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów powiatu stalowowolskiego i  przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie  gimnazjów  (I kategoria);
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  (II kategoria).

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni wykonać prezentację multimedialną w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisaną w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps), będącą własną interpretacją tematu konkursu a przedstawiającą ważne z punktu widzenia potencjalnego turysty walory historyczne, geograficzne i kulturalne powiatu stalowowolskiego.
Prezentacja powinna zawierać materiał fotograficzny (preferowane będą zdjęcia wykonane samodzielnie) oraz część opisową.
W przypadku wykorzystania innych zdjęć, autor prezentacji zobowiązany jest do podania źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich (imię, nazwisko autora, źródło pochodzenia - obowiązuje ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83 art. 115, z późn. zm.).
Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min, praca powinna zawierać minimum 20 slajdów. Praca ma być zapisana na płycie CD lub DVD i opisana (pseudonim, klasa, szkoła). Nośnik wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji biblioteki (zał. nr 1) oraz umowę przeniesienia praw autorskich (zał. nr 2) - podpisane przez rodzica, opiekuna lub osobiście w przypadku osób pełnoletnich - należy umieścić w kopercie oznaczonej pseudonimem i dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 102.

Termin składania prac: 15 kwietnia 2015 roku

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej (informatyk), Starostwa Powiatowego, Muzeum Regionalnego i przedstawiciela lokalnych mediów oceni prace wg. następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji;
- przejrzystość i uporządkowany układ prezentacji;
- adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionych treści;
- ogólne wrażenia estetyczne.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora wraz z prawem do ich publikacji oraz wykorzystania ich elementów.
Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości odtwarzania materiału, wynikający
z uszkodzenia nośnika lub błędnego zapisu.

Najlepsze prace uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest

15 maja 2015 roku o godz. 12:00

w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/ w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Załącznik 1 [plik pdf]

Załącznik 2 [plik pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin