Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

II edycja konkursu na reportaż - „Spacer po Stalowej Woli - krótkie spojrzenie na młode miasto”

II edycja konkursu na reportaż

„Spacer po Stalowej Woli -

krótkie spojrzenie na młode miasto”

 

Regulamin konkursu

 

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, zwana dalej Organizatorem.
 2. Cele konkursu:
 • zaprezentowanie Stalowej Woli jako ośrodka przemysłu i kultury w świetle tradycji i poczucia przynależności do regionu;
 • ukazanie umiejętności obserwacji życia społeczności miasta poprzez artystyczne dokumentowanie i własną interpretację;
 • przedstawienie portretu mieszkańców miasta z ich codziennymi  radościami i problemami;
 • podkreślenie zaangażowania i wysiłku mieszkańców w rozwój miasta;
 • kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej;
 • nawiązanie do polskich tradycji reporterskich, sylwetki Melchiora Wańkowicza, ojca polskiego reportażu, autora „Sztafety” książki o  wielkich  inwestycjach Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do mieszkańców województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, powyżej 16 roku życia, zarówno profesjonalistów jak i amatorów.
 2. W konkursie nie mogą brać udział osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst związany tematycznie z konkursem, spełniający wymogi reportażu jako gatunku.
 2. Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
 3. Każda praca powinna być podpisana pseudonimem, dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym pseudonimem co praca.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych reportaży bądź fragmentów na swoich stronach internetowych, w lokalnej prasie, portalach internetowych.
 5. Z chwilą przekazania nagród na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do nagrodzonych i wyróżnionych reportaży, w tym również majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

Zwycięzcy Konkursu upoważniają Organizatora do wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych, w szczególności do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 1. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

IV.TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

 1. Ostateczna data przekazania reportażu Organizatorowi to 30 października 2018 r. W przypadku prac dostarczonych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.
 1. Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku CD (format PDF). Wielkość pracy powinna wynosić 4-5 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie).
 2. Prace należy złożyć osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby Organizatora pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, ks. J. Popiełuszki 10,37-450 Stalowa Wola z dopiskiem „Konkurs na reportaż”

 V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Ocena nadesłanych prac należy do jury, w skład którego wejdą osoby wybrane przez Organizatora.
 2. Na ocenę „Reportażu” składać się będą: prawidłowość zachowania środka literackiego jakim jest reportaż, wyraz literacki, przemyślenia autora, przekaz literacki, uzasadnienia, stylistyka.
 3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 4. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
 • nagroda główna w wysokości 2 tysięcy złotych
 • II nagroda w wysokości 1 tysiąca złotych
 • III nagroda – 500,00 złotych

Organizator zastrzega sobie inny podział nagród.

 1. Od przyznanych nagród pieniężnych Organizator naliczy i pobierze podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7.12. 2018 r. w trakcie spotkania jubileuszowego z okazji 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli i ogłoszone w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Organizatora. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości wyłącznie osoby biorącej w nim udział.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu i do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.stalowawola.pl
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.stalowawola.pl
 5. Organizator jest administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Konkursu. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka [pdf]

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku (osoba pełnoletnia) [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech