Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna będą czynne - od godz. 10:00 do 18:00.

Filie biblioteczne będą czynne - od godz. 10:00 do 17:00. W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 11:40 do 12:00 oraz 14:40 do 15:00

Historiada 2016

„HISTORIADA” – IV Test Wiedzy o Regionie Stalowowolskim

 

REGULAMIN

 


I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem „Historiady” – IV Testu Wiedzy o Regionie Stalowowolskim są: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli oraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
 2. Konkurs odbędzie się 2 maja 2016 roku o godz. 17.30 w Bibliotece Międzyuczelnianej
  przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10.
 3. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat dziejów regionu. Pod względem merytorycznym obejmuje tematykę związaną z osobami, które wywarły znaczący wpływ na dzieje Stalowej Woli, jej najstarszych dzielnic (Rozwadowa, Pława, Charzewic) oraz pobliskich okolic, od czasów najdawniejszych do współczesności.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby zainteresowane, bez względu na wiek, z wyłączeniem pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Niemniej organizator zastrzega sobie prawo do jednakowej oceny wszystkich prac.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się w dniu 2 maja 2016 roku w godz. 16.30–17.20 w biurze organizacyjnym w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli (ul. ks. J. Popiełuszki 10). Należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub legitymację szkolną.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej wyrażające zgodę na udział podopiecznego w Konkursie (do pobrania na stronie internetowej organizatora: www.biblioteka.stalowawola.pl). Formalności można dopełnić również w trakcie rejestracji w dniu Testu.
 4. Uczestnik (opiekun uczestnika), przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli w celu dokumentacji i rozliczenia Konkursu.
 5. Każdy z uczestników (opiekun uczestnika) wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku (wizerunku podopiecznego) i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji Konkursu.

 

III. Nagrody

 1. Zwycięzca IV Testu Wiedzy o Regionie Stalowowolskim otrzyma nagrodę główną w wysokości 1000 złotych.
 2. Przyznane zostaną także nagrody finansowe za zajęcie II i III miejsca. Uczestnik Konkursu, który zajmie II miejsce otrzyma nagrodę w wysokości 500 złotych, a uczestnik, który uplasuje się
  na miejscu III – nagrodę w wysokości 300 złotych.
 3. Przyznane nagrody pieniężne pomniejszone zostaną o kwotę podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.

 

IV. Komisja konkursowa

 1. Nad przebiegiem Testu czuwać będzie komisja konkursowa, która zajmie się w szczególności prawidłowym jego przebiegiem, ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganiem ewentualnych kwestii spornych.

V. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.
 2. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania odczytywane przez prowadzącego.
 3. Czas odpowiedzi na każde z pytań wynosi 10 sekund liczone od momentu zakończenia czytania pytania.
 4. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych czterech wariantów jest prawidłowa.
 5. Treść pytań oraz czterech wariantów odpowiedzi do każdego pytania będą odczytywane przez prowadzącego Konkurs tylko jeden raz.
 6. Pytania i warianty odpowiedzi mogą również pojawiać się na ekranie znajdującym się w sali.
 7. Wariant odpowiedzi wybrany przez uczestnika, A albo B albo C albo D, powinien być zakreślony kółkiem lub skreślony krzyżykiem.
 8. Uczestnik nie ma możliwości poprawienia raz zaznaczonej odpowiedzi.
 9. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt.
 10. W przypadku niewybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, uczestnik nie uzyskuje punktu.
 11. W przypadku poprawek odpowiedź na dane pytanie nie będzie sprawdzana i uczestnik nie otrzyma punktu.
 12. Podczas Konkursu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, także wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, itp.), porozumiewać się między sobą, ani opuszczać sali przed zebraniem prac.

VI. Zwycięzca Konkursu

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi.
 2. Jeżeli kilka prac uzyska tę samą liczbę punktów, organizatorzy zastrzegą sobie prawo
  do przeprowadzenia dogrywki, w celu wyłonienia jednego zwycięzcy. O formie dogrywki zadecyduje komisja konkursowa.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 maja 2015
  o godz. 19.00 na scenie głównej MDK, w ramach obchodów Dni Stalowej Woli.
 4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani żadna reklamacja.

 

VII. Uwagi końcowe

 1. Organizatorzy zapewniają pełną dyskrecję wyników Testu (prace konkursowe będą kodowane) i jednocześnie zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców
  z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdy zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia, nagrodę wręcza się
  w obecności opiekuna, który podpisał oświadczenie wyrażające zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
 4. Niniejszy regulamin oraz lista zwycięzców IV Testu Wiedzy o Regionie Stalowowolskim zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (www.biblioteka.stalowawola.pl; www.muzeum.stalowawola.pl).
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo podania wyników Konkursu do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
 6. Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte powyższym regulaminem, rozstrzyga komisja konkursowa.

Oświadczenie - pobierz [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech