Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

Regulamin wypożyczania gier planszowych w Wypożyczalni Książki Mówionej

Regulamin wypożyczania gier planszowych
w Wypożyczalni Książki Mówionej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

§ 1. ZASADY OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „grami”, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczanie gier jest nieodpłatne. W przypadku wypożyczania gry o wartości większej niż 150,00 zł czytelnik płaci kaucję zwrotną w kwocie 50,00 zł (zwrot następuje w momencie oddania gry do biblioteki).
2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
3. Osoby, które ukończyły 15 lat, mogą samodzielnie wypożyczać gry.
4. Na każdą grę wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał grę kompletną, pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
5. Gry można wypożyczać na okres 7 dni.
6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie jedną grę.
7. Grę można prolongować jeden raz na kolejne 7 dni.
8. Nie można prolongować gier zarezerwowanych.
9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia gry Czytelnikowi.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczenie i zwrot gry odbywa się w siedzibie Wypożyczalni Książki Mówionej.
2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej gry.
3. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni Książki Mówionej. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
4. Za niezwrócone w terminie gry Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości 1 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień.
5. W razie niedotrzymania przez Czytelnika terminu zwrotu gry Biblioteka wysyła upomnienie wzywające do niezwłocznego zwrotu gry. Czytelnik ponosi regulaminowe koszty upomnień.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE GIER PLANSZOWYCH

1. Do dyspozycji Czytelnika Biblioteka oddaje kompletne gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
2. Czytelnik zobowiązuje się oddać wypożyczone gry w stanie dobrym.
3. Każda gra wyposażona jest w specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
4. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany przy Czytelniku sprawdzić stan techniczny i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane zagubieniem bądź zdekompletowaniem wypożyczonej gry.
6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z kierownikiem Biblioteki Głównej,
c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z w/w działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od w/w decyzji do Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
2. Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, kaset do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, użytkownik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

Regulamin obowiązuje od 4.05.2021 r.

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech