Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI ORAZ FILLI

Biblioteka Główna czynna - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 19:00.

Filie czynne - od pn. do pt.  w godz. 09:00 do 18:00.

W soboty wszystkie obiekty biblioteki będą nieczynne.

Przerwy na dezynfekcję: 14:40 do 15:00

Regulamin Wypożyczalni Książki Mówiona

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KSIĄŻKI MÓWIONEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  im. M. WAŃKOWICZA
w STALOWEJ WOLI

 

§ 1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Stalowej Woli oraz powiatów: stalowowolskiego i niżańskiego.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja studencka, paszport), zawierający PESEL i ujawniony aktualny adres zameldowania; w przypadku osób nieposiadających adresu zameldowania osoba taka zobowiązana jest złożyć oświadczenie o adresie zameldowania lub adresie do korespondencji;
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu wypożyczeń;
  • wypełnić oświadczenie - zgodę na wykorzystanie danych osobowych.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 8. Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane.

§ 2

 1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta Stalowa Wola lub powiatu stalowowolskiego i niżańskiego - kaucję w zryczałtowanej wysokości 40 zł.; (studenci studiów dziennych lub zaocznych – 20 zł.)
  • jeśli czytelnik nie posiada dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania – kaucję w wysokości 40 zł.
  • przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych - kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz).
 2. Zamiar wycofania kaucji należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Podstawą zwrotu kaucji jest dowód jej wpłaty.
 4. Po upływie roku od zaprzestania przez czytelnika korzystania z wypożyczalni, kaucja wymieniona w par. 2 ust. 1, nieodebrana przez czytelnika, zasila budżet Biblioteki.

§ 3

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 tytułów zbiorów specjalnych. Ze względu na typ użytkownika (inwalidzi wzroku) oraz sposób czytania "książki mówionej" istnieje możliwość udostępniania wraz z książką mówioną, sprzętu przeznaczonego do odtwarzania nagrań /radiomagnetofony/. Osoby, o których mowa w par. 2 ust. 1, mogą jednorazowo wypożyczyć 2 tytuły.
 2. Zbiory specjalne i sprzęt wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć zwrot wypożyczonej pozycji, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Zbiory specjalne można prolongować nie więcej niż 2 razy. Każda prolongata obejmuje 14 dni. W przypadku prolongaty telefonicznej należy podać nazwisko i imię, numer karty oraz numery inwentarzowe wypożyczonych pozycji.
 5. Prolongacie nie podlegają, zbiory specjalne zamówione w systemie przez innych czytelników i zbiory specjalne przetrzymywane.
 6. Czytelnik może zamówić zbiory specjalne aktualnie wypożyczone przez innych wypożyczających
 7. Czas rezerwacji zbiorów specjalnych wynosi 7 dni.
 8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać zbiory specjalne dla czytelników dorosłych wyłącznie za zgodą rodziców .
 9. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Wybrane zbiory specjalne czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone zbiory.

§ 4

Pracownik wypożyczalni udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i sprzętu odtwarzającego, będących własnością społeczną; powinien przed wypożyczeniem sprawdzić ich stan techniczny, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia książki, radioodtwarzacza czy walkmana odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki Głównej w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia sprzętu użytkownik dokonuje naprawy na koszt własny.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów specjalnych oraz sprzętu.
 2. Za nieprzestrzeganie terminu zwrotu, określonego w par. 2 ust 2, Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 50 groszy od tytułu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu + koszty upomnienia. Dyrektor Biblioteki może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązanie finansowe z tytułu naliczonych kar, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową, ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot.
 3. Do czytelników przetrzymujących zbiory specjalne bibliotekarze wysyłają upomnienia. Pierwsze upomnienie traktowane jest jako przypomnienie o zwrocie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Koszty upomnienia, zależne od cen usług pocztowych, pokrywa w całości czytelnik.
 4. Jeżeli czytelnik mimo monitów wysyłanych przez bibliotekarzy odmawia zwrotu zbiorów specjalnych lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi  przysługuje prawo odwołania się od w/w decyzji do Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

§ 9

Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, kaset do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w  art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, użytkownik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

 

Regulamin obowiązuje od 28 maja 2019r.

 

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech