A- A A+

Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych

REGULAMIN

§1. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Ze zbiorów innych bibliotek może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem MBP w Stalowej Woli  i ma uregulowane wobec niej wszelkie zobowiązania finansowe.
 2. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Głównej MBP w Stalowej Woli. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w zbiorach MBP oraz dokładne i czytelne wypełnienie rewersu. Podpisanie rewersu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
 3. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w MBP w Stalowej Woli.
 4. Jednorazowo można zamówić ilość tytułów zgodną z regulaminem wypożyczeń danej biblioteki.
 5. Materiały sprowadzone z innych bibliotek są dostępne wyłącznie w Czytelni Głównej MBP w Stalowej Woli  przez okres 3 tygodni, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu.
 6. Czytelnik podpisując stosowne oświadczenie ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki.
 7. Sprowadzenie i odesłanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez Czytelnię Główną.
 8. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od jednego tygodnia do jednego miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi.
 9. Czytelnik zostaje powiadomiony w ustalony wcześniej sposób przez MBP w Stalowej Woli o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.
 10. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania rekompensaty na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.
 11. Niestosowanie się do regulaminu wypożyczeń międzybibliotecznych MBP w Stalowej Woli może spowodować uniemożliwienie korzystania z jej zbiorów.
 12. W przypadku nieuregulowania zobowiązań finansowych Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

§ 2. Wypożyczenia własnych zbiorów

 1. MBP w Stalowej Woli udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.
 2. Międzybiblioteczne wypożyczenia zagraniczne realizują biblioteki naukowe.
 3. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
  • zbiory specjalne,
  • wydawnictwa wydane przed 1945 r.,
  • czasopisma, w tym oprawne,
  • dzieła zachowane w złym stanie fizycznym,
  • dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni,
  • materiały w dużym formacie.
 4. Podstawą wypożyczenia międzybibliotecznego jest rewers biblioteczny, bądź pismo biblioteki zamawiającej z podpisem osoby upoważnionej przez dyrektora.
 5. Wypożyczanie materiałów oryginalnych jest bezpłatne, jedynie koszty związane z wysyłką w całości ponosi biblioteka zamawiająca. Na życzenie zamawiającego i zgodnie z prawem autorskim przesyłamy materiały reprograficzne odpłatnie, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.
 6. Jednorazowo biblioteki mogą zamawiać 4 tytuły na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu. W uzasadnionych przypadkach MBP w Stalowej Woli może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.
 7. Biblioteka zamawiająca materiały jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.
 8. Rewersy negatywnie rozpatrzone odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia na koszt własny.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne wskazane dzieło.Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2015r.

 

 

OŚWIADCZENIE /wzór/

Ja niżej podpisana/y [...] nr PESEL [...] zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z wypożyczeniami międzybibliotecznymi.
Potwierdzam znajomość Regulaminu Wypożyczeń Międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
[podpis]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin