A- A A+

Regulamin Wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

Regulamin Wypożyczania
czytników książek elektronicznych (e-booków)
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli  1. Z czytnika książek elektronicznych (e-booków) może korzystać pełnoletni czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, posiadający ważną kartę biblioteczną, aktywnie wypożyczający i nie zalegający ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  2. Czytnik e-booków udostępniany jest nieodpłatnie.
  3. Czytnik e-booków można wypożyczyć do domu za kaucją zwrotną w Wypożyczalni „książki mówionej”. Wysokość kaucji wynosi:

Czytnik Onyx Boox C65 Storia  + etui brązowe – 40zł.
Czytnik Onyx Boox  C65 S Classic + etui czarne – 40zł.


Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot czytnika e-booków wraz z akcesoriami. Kaucję użytkownik odbiera osobiście w dniu oddania urządzenia.

  1. Czytnik e-booków można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 35 dni.
  2. Przy wypożyczeniu czytnika e-booków do domu, użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu.
  3. Termin zwrotu czytnika e-booków nie podlega prolongacie.
  4. Użytkownik  jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie.
  5. Po upływie 35 dni biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego sprzętu.
  6. Z zapisanych w pamięci czytnika e-booków, użytkownik może korzystać w ramach licencji. Użytkownik ma prawo wgrywać do czytnika dowolne e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach posiadanych uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytniku przez użytkownika. W momencie zwrotu czytnika do Biblioteki, użytkownik musi usunąć z pamięci wszystkie wgrane przez siebie pliki i oddać urządzenie oraz akcesoria (etui, przewód USB i instrukcję obsługi) w stanie nienaruszonym.
  7. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika e-booków i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
   • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach,
   • modyfikowania treści  e-booków,
   • komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowych,
   • udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
  8. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem użytkownika.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
  10. Każdy czytnik e-booków wyposażony jest w: etui, przewód USB i instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania         i kompletności wyposażenia.
  11. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
  12. Przy zwrocie czytnika e-booków, bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak również kompletność  wypożyczonego zestawu.
  13. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu w piątek lub  sobotę, sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.
  14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik.
   W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn, użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
a/ za czytnik  Onyx Boox C65 Storia – 318 zł
b/ za etui - 42 zł.
c/ za przewód USB - 10 zł.
a/ za czytnik Onyx Boox C65S Classic – 269 zł.
b/ za etui – 41 zł.
c/ za przewód – 10 zł.

Biblioteka jest uprawniona do potrącenia powyższych kwot z otrzymanej kaucji. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożliwości jej dokonania – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 17 regulaminu. W takiej sytuacji kaucja podlega zatrzymaniu na okres naprawy i zostanie zwrócona użytkownikowi po potrąceniu kosztów naprawy albo odszkodowania.

 1. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł. – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków.
 2. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o konieczności zwrotu czytnika e-booków) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.
 3. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w  punktach: 17, 18, 19  powinny zostać uregulowane niezwłocznie.  W przypadku odmowy uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi zapłaty na drodze sądowej.
 4. Za wniesione opłaty i kaucje użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 5. W celach statystycznych użytkownik w momencie zwrotu czytnika, powinien poinformować bibliotekarza, czy korzystał z domyślnie wgranych e-booków. Jeśli tak, powinien podać ich tytuły.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli oraz odpowiednie przepisy prawa.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 roku i jest dostępny w formie pisemnej w Bibliotece Głównej – Wypożyczalni „książki mówionej” MBP w Stalowej Woli oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.biblioteka.stalowawola.pl

Wzór oświadczenia [pdf]

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin